Press "Enter" to skip to content

Waarde definities


VEILINGWAARDE  (koper)

Onder veilingwaarde wordt verstaan het bedrag dat een goed heeft opgebracht op een openbaren veiling, waarbij geen sprake was van een gedwongen verkoop, zodat meestal een onderlimiet met de veilinghouder is afgespreoken, waaronder het goed niet verkocht zal worden.

LIQUIDATIEWAARDE  (veilingwaarde verkoper)
Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij een publieke verkoping dan wel geforceerde onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen voor de verkoper, waarbij met name rekening wordt gehouden met een kortere dan gebruikelijke termijn waarbinnen de verkoop dient te worden geëffectueerd.

ONDERHANDSE VERKOOPWAARDE
Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zal kunnen opbrengen nadat de verkoper de zaak, na beste voorbereiding en op de voor het soort zaken gebruikelijke wijze, in de markt heeft aangeboden.  (internet-advertenties e.d.)

EXECUTIEWAARDE
Onder de executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling op de wijze zoals door de wet voorgeschreven, redelijkerwijs zou kunnen opbrengen bij verkoop aan de meest biedende gegadigde.

WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER
Onder de waarde in het economische verkeer wordt verstaan de prijs die bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
NIEUWWAARDE
Onder de nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

VERVANGINGSWAARDE
Onder de vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken

VERZEKERINGSWAARDE
Onder de verzekeringswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom ongeveer gelijkwaardige zaken, binnen korte termijn aangeschaft bij gespecialiseerde detailhandelaren (winkels) of op speciale verkoopbeurzen.

ACTUELE WAARDE
Als actuele waarde waartegen materiële vaste activa en voorraden kunnen worden gewaardeerd, komen in aanmerking de vervangingswaarde, de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Deze waarden worden zo nodig geraamd.
De keuze is afhankelijk van de situatie die van toepassing is.
1. Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat een zaak die tot de materiële vaste activa behoort, zal worden vervangen door een zaak die voor de bedrijfsuitoefening een in economische opzicht gelijke betekenis heeft, wordt deze gewaardeerd tegen vervangingswaarde.
• Onder de vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een zaak die bij de bedrijfsuitvoering is of wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een andere zaak te verkrijgen of te vervaardigen die voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft.
Uitgangspunt:Veronderstelling van continuïteit van de huidige bedrijfsactiviteiten; bij de bepaling wordt sterk rekening gehouden met de technische en functionele veroudering die is opgetreden ten aanzien van het actief.
2. Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zaken die tot te materiële vaste activa behoren, niet zullen worden vervangen, worden zij tegen bedrijfswaarde gewaardeerd, indien zij nog voor de bedrijfsuitoefening dienen of zijn bestemd. Zo niet, dan worden zij gewaardeerd tegen opbrengstwaarde.
• Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de waarde, ten tijde van de waardering, van het aan een zaak of samenstel van zaken toe te rekenen deel van de netto omzet die kan worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf waartoe het dient of is bestemd.
3. Zaken die opbrengsten kunnen opleveren zonder dat zij in de bedrijfsuitoefening worden gebruikt of verbruikt, worden gewaardeerd tegen opbrengstwaarde. Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zaken die tot de materiële vast activa behoren niet meer dienen of bestemd zijn voor de bedrijfsuitoefening en niet meer zullen worden vervangen, dan worden zij gewaardeerd tegen opbrengstwaarde.
• Onder opbrengstwaarde wordt verstaan het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van nog te maken kosten.
Uitgangspunt:Veronderstelling van discontinuïteit van de huidige bedrijfsactiviteiten.

//