Press "Enter" to skip to content

Verzekeren schilderijen

Verzekering
                                                                                             
Romantisch is anders, maar het is nu eenmaal zo: een schilderij wordt in principe  beschouwd als een “roerend goed ” in de juridische betekenis van het woord, in tegenstelling tot de onroerende goederen waarin zij zich bevinden. In deze hoedanigheid valt het beschermingsstelsel ervan onder het luik “inhoud ” van de verzekering “algemene woonverzekering “. Een aantal meubels, in de algemene betekenis van het woord, kunnen door een aantal wetgevingen echter beschouwd
worden als onroerende goederen “door bestemming ” of “door incorporatie ” van  zodra ze geïntegreerd worden in het gebouw: als uw woning lambrisering uit de tijd van Louis XV bevat met geschilderde trumeaus, glasramen of monumentale decoraties hou dan rekening met dit verschillend stelsel.

De risico’s gedekt door de algemene woningverzekering zijn hoofdzakelijk schadegevolgen als gevolg van brand, storm, vorst en wateroverlast. Diefstal is meestal een optie. Voor diefstal voorzien de standaardcontracten vaak een plafond voor tussenkomst per voorwerp, waarbij gestipuleerd wordt dat de berekening van de schadevergoeding gebeurt op basis van de handelswaarde. Concreet, als één van uw schilderijen iets overkomt, ontvangt u nooit meer dan dit plafond, ook al is het kunstwerk het dubbele waard. Bovendien wordt het goed getaxeerd, zoals dit ook het geval is voor de andere risico’s, op zijn handelswaarde (welke prijs zal ik er voor krijgen op de huidige markt?) en niet op zijn vervangingswaarde (welke prijs zou ik moeten betalen om hetzelfde voorwerp aan te schaffen?). Dit betekent een enorm nuanceverschil en het nadeel hieraan gekoppeld is soms aanzienlijk. Over het algemeen moet men weten dat de handelswaarde ongeveer 50 % van de  vervangwaarde vertegenwoordigt, omdat men hier belastingen en de winstmarge van aftrekt. Om onaangename verrassingen te voorkomen kan men dus beter zich op een andere manier verzekeren.

De verzekering “op maat “

De eigenaars van schilderijen waarvan de waarde het maximumbedrag overschrijdt dat voorzien is door hun verzekeringscontract van het type “algemene woning verzekering ” moeten een uitbreiding van de garantie voorzien op basis van een goedgekeurde waarde. In dit geval beslissen de verzekerde en de verzekeringsmaatschappij om de goederen te verzekeren voor hun reconstitutiewaarde (vervangingswaarde) en niet voor hun handelswaarde. Om deze vervangwaarde te  bepalen is vaak de tussenkomst noodzakelijk van een expert, wiens honorarium voor rekening is van de verzekerde. Opgelet: als uw contract de duur van de geldigheid van de goedgekeurde waarde niet vermeldt, kan deze waarde herzien worden, zowel naar boven als naar beneden toe, in functie van de markt op het moment dat het schadegeval zich voordoet.

Om te voorkomen dat u oververzekerd bent (buitensporige premies) of onderverzekerd (waarbij u het risico loopt slechts gedeeltelijk voor de schade vergoed te worden), is het aangewezen de taxaties regelmatig te herzien, vooral in geval van gevoelige of speculatieve markten. De aanpassing van het standaardcontract geschiedt vooral voor patrimoniums waarbij de waarde van slechts enkele voorwerpen boven het vergoedingsplafond ligt en voor zover dat deze voorwerpen niet blootgesteld worden aan bijzondere risico’s.

De verzekering ” All Risc =alle risico’s “

Dit type verzekering kan men afsluiten voor zowel één of meerdere voorwerpen als voor een volledig patrimonium. In tegenstelling tot de standaardverzekering, die alleen de risico’s dekt die expliciet genoemd worden, heeft de verzekering “alle risico’s ” – de naam zegt het zelf – als verdienste dat zij alle risico’s dekt (diefstal, verlies, schade), behalve degenen die uitdrukkelijk uitgesloten worden. Door de uitgebreide dienstverlening die geboden wordt, is de premie bij dit soort verzekering een heel stuk hoger dan bij een klassieke polis. De premie wordt per geval
bepaald, wat het moeilijk maakt om hier exacte cijfers te geven. In ieder geval is hier de tussenkomst van een expert vereist, die betaald wordt door de verzekeringsnemer. Het spreekt vanzelf dat de expert eentaxatie van de reconstitutiewaarde zal voorstellen. De verzekering “alle risico’s ” staat niet zo hoog aangeschreven bij verzekeraars.
Velen onder hen staan een dergelijke verzekering alleen toe als er een vertrouwens-en een zakenrelatie (andere ondertekende contracten) bestaan. Om zich in te dekken leggen de verzekeringsmaatschappijen vaak strikte veiligheidsmaatregelen
op (zijn postzegelverzameling bij afwezigheid in een safe opbergen enz.). Om fraude te ontmoedigen verplichten ze vaak het gestolen of beschadigde goed ook effectief te vervangen (de aankoop van een nieuw juweel bijvoorbeeld), waarbij de vergoeding direct betaald wordt aan de verkoper van het vervangingsgoed. Ten slotte aanvaarden verzekerings maatschappijen alleen de dekking van “redelijke ”  waarden. Voor goederen met een zeer grote waarde moet men zich richten tot een gespecialiseerde maatschappij.
Naast de verzekering van uitzonderlijke risico’s bieden sommigen van deze gespecialiseerde maatschappijen ook aan om een “alle risico’s ” verzekering af te sluiten voor een gebouw en de inhoud ervan. Het spreekt vanzelf dat dit type polis voorbehouden is voor zeer kapitaalkrachtige klanten en dat de verzekerings maatschappijen zich dan, terecht, veeleisend opstellen wat betreft de beveiligingsmaatregelen (alarmsysteem verbonden met een bewakingscentrale, gewapende deur, brandkast, permanente aanwezigheid enz. ).

In de praktijk

Er zijn twee basisvoorwaarden. Enerzijds moet u uw contract lezen (hoe bent u verzekerd?) en anderzijds moet u een inventaris opmaken van uw goederen die een hogere waarde hebben dan het gedekte plafond. Zijn deze goederen niet groot in aantal, vraag dan een uitbreiding van de waarborg op basis van hun vervangwaarde  (goedgekeurde waarde). Als deze goederen blootgesteld worden aan bijzondere risico’s (breekbare kunstwerken enz.), denk dan aan een verzekering van het type  “All Risc “. Tenslotte, ook als u in het bezit bent van bijzonder kostbare kunstwerken, die een aanzienlijk deel van uw fortuin uitmaken, lijkt ons de polis  “alle risico’s ” aangewezen. Vergeet niet uw waardevolle voorwerpen regelmatig opnieuw te laten evalueren.
Zoals bij iedere verzekering is het dus van belang een analyse van de behoeften uit te voeren. Een taxateur- makelaar kan u hierbij helpen. In deze materie een struisvogelpolitiek toepassen kan u immers op een dag zeer veel geld kosten.
                                                                                              
                                                                                            
 Copyright 2003, Bounameaux sprl.

//