Press "Enter" to skip to content

Taxaties

Schriftelijke Online Taxatie van schilderijen binnen 24 uur, t.b.v. Verzekering, Erfbelasting, Boedelverdeling, Aankoop of Verkoop. Gratis of voor € 10.– per stuk bij een verzekeringswaarde boven € 100.– Zend uw aanvraag naar beëdigd taxateur Gerrit Heemskerk: email: Stamesko@wxs.nl

U heeft één of meerdere schilderijen, waarvan u de waarde (verkoopprijs) wilt weten. De waarde van uw schilderij hangt af van de schilder, het formaat, de conditie van het schilderij en de kwaliteit van de voorstelling.

De taxatie: U ontvangt van mij per e-mail, een schriftelijk waarde-rapport voor het specifieke schilderij aangevuld met een overzicht veilingresultaten van de schilder bij 20 veilinghuizen over de laatste 25 jaar en informatie over de schilder.

Benodigdheden voor het krijgen van een taxatie/waardebepaling:

Stuur mij 3 foto’s per e-mail van:

De voorkant van het schilderij
De achterkant van het schilderij
De handtekening op het schilderij

Geef mij de maat zonder lijst, de naam van de schilder als u dat weet en eventuele herkomst van het schilderij. Graag ook uw woonplaats.

Als het een geregistreerde kunstschilder is kan ik u van dienst zijn en stuur ik u mijn bankgegevens voor de eventuele betaling van € 10.–. Na ontvangst van uw betaling en de gevraagde informatie en foto’s krijgt u meestal binnen 24 uur de taxatie per mail toegestuurd.

Maar…vaak betreft het een onbekend gebleven amateur, blijft de signature onleesbaar, of is de schilder onbekend, of bekend, maar met een waarde lager dan € 100.- Dan deel ik u dat gratis mede en betaalt u dus niets.

Betreft het een geregistreerd kunst-schilder, dan krijgt u twee waarde-schattingen namelijk:

1: de Veilingwaarde bij verkoop op een openbare veiling.
2: de Verzekeringswaarde, die aanmerkelijk hoger ligt.

En ik stuur u de lijst van veilingopbrengsten van de schilder over de laatste 25 jaren en een biografie van de schilder.

Mocht u het schilderij willen verkopen, dan geef ik u gratis een advies waar of bij wie dat kan, laat mij dat dan even weten.

Zend uw aanvraag naar Gerrit Heemskerk: mail naar: stamesko@wxs.nl

Geen etsen, tekeningen, prenten of grafiek

ALGEMEEN: De taxatie of waardeschatting en waardedefinities.

Voor de evaluatie van een kunstwerk is de interventie van een echt kunstexpert nodig. Hoewel hij gebruik maakt van instrumenten die ook voor het grote publiek toegankelijk zijn (prijscouranten en andere sites gespecialiseerd in het geven van verkoopresultaten van veilingen) is alleen hij in staat om deze ook te interpreteren en als vergelijkingsmateriaal te gebruiken. Hoe knap hij ook is, een kunsthistoricus die geen ervaring heeft met kunstevaluatie is even onkundig als jan en alleman voor het geven van advies in deze materie. Anderzijds is het ook zo dat een marktdeskundige zonder enige kennis van de kunstgeschiedenis ook geen oordeel kan geven over het relatieve belang van een kunstwerk.

De expert kan hetzij de handelswaarde/verkoopwaarde van het werk hetzij de verzekeringswaarde oftewel de reconstitutie waarde ervan onderzoeken. De handelswaarde stemt overeen met de prijs die men op een bepaald moment zou krijgen voor de verkoop van het werk op de kunstmarkt terwijl de verzekeringswaarde eerder overeenstemt met wat men zou moeten betalen in de kunstwereld om een vergelijkbaar werk te kopen onder normale koopvoorwaarden, dat wil zeggen zonder hierbij noodzakelijk een goede zaak te doen.
Bij een evaluatie van hetzij de handelswaarde hetzij de verzekeringswaarde mag men nooit uit het oog verliezen dat het hier eerder om een aanwijzing gaat dan om de exacte waarheid. De waardeschatting is immers geen exacte wetenschap, maar eerder een speculatieve aangelegenheid. Men moet het voorgestelde bedrag dan ook zien als een redelijke gemiddelde prijs. De term ” schatting ” drukt hier goed de factor van het onbekende uit die hierin besloten ligt.

De waardeschatting heeft steeds te maken met een geografische of tijdelijke markt. De evaluatie geldt dus alleen binnen deze grenzen. Het is natuurlijk belangrijk voor de eigenaar om een expert te kiezen die in staat is te bepalen welke waarde het werk heeft op de markt die het meest waardering heeft voor dit werk.
Een plaatselijk expert zal immers niet altijd het belang onderkennen van een werk dat hij maar vluchtig bekijkt. Men kan beter kiezen voor mijn expertisekantoor met een documentatie centrum deze naam waardig… Tot slot is ook de kunstmarkt, net als alle andere markten, onderhevig aan marktschommelingen. en dient men regelmatig zijn evaluaties te herzien, minstens om de 10 jaar. Het is immers niet in het belang van de verzamelaar om oververzekerd te zijn, waardoor hij te hoge premies betaalt, noch onderverzekerd te zijn, omdat hij dan het risico loopt slechts gedeeltelijk vergoed te worden voor een schadegeval.

Copyright 2000, Bounameaux sprl.

Diverse soorten waardes.

WAARDEDEFINITIES t.b.v. waarderingen van

Verzekeringstaxaties – Vervangingswaarde – ex art 275 Wetboek van Koophandel
Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken. uitgangspunt: het vervangende object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn op de daartoe geëigende markt aangekocht;
Alleen bij kostbaarheden, kunst en antiek;

– Nieuwwaarde
Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zakenvan dezelfde soort en kwaliteit.

· alleen bij reguliere inboedel en/of huisraad.

– Dagwaarde
Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering of slijtage.

t.b.v. overige taxaties

– Waarde in het economisch verkeer
Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie-en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.

– Onderhandse verkoopwaarde
Onder onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij vrijwillige aanbieding, op de voor dit soort zaken gebruikelijke wijze redelijkerwijs zal kunnen opbrengen en waarbij door de koper geen nadere kosten worden gemaakt.

uitgangspunten :· geen veiling · geen rekening is gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde

– Publieke vrijwillige verkoopwaarde / veilingwaarde
Onder publieke vrijwillige verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij een publieke vrijwillige verkoop/veiling na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen.

– Executiewaarde
Onder executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling op de wijze als door de wet voorgeschreven, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij verkoop aan de meest biedende gegadigde.

Verzekeringswaarde: De waarde waarvoor men een schilderij moet verzekeren om instaat te zijn een bijna gelijk werk van dezelfde schilder in zeer goede staat snel te kunnen kopen bij een gerenommeerde kunsthandel of gallerie. Dit is de hoogste waarde.

Handels of Onderhandse verkoop waarde: De waarde, die men kan verwachten bij het zelf verkopen aan particulieren of handelaars, hetgeen zeer afhankelijk is van de tijd en marktsituatie.

Veiling verkoopwaarde: De waarde die men kan verwachten bij verkoop van een schilderij op een veiling, waarbij de verkoper ongeveer 15% commisie betaald over de afslagprijs aan de veilinghouder.

Veiling inkoopwaarde: De waarde die men kan verwachten bij koop van een schilderij op de veiling, waarbij de koper ongeveer 25% commisie betaald over de afslagprijs aan de veilinghouder.

Vervangingswaarde: Gelijk aan verzekeringswaarde

Winkelwaarde: Gelijk aan verzekeringswaarde

Marktwaarde: Een algemeen gemiddelde van bovenstaande waardes.

Samenvattend: Als we het over de “waarde” hebben, moeten we wel weten welke waarde, de prijs is namelijk vaak verschillend.
Bovendien is de fysieke kwaliteit van het doek, alsmede in geringere mate, de lijst vaak ook bepalend voor de waarde.

Bij een schilderij is de afmeting zeer belangrijk, vaak is een groot schilderij meer waard dan een klein. Maar niet altijd.

Gerrit Heemskerk

//